تنظیم روابط تجاری

شــناسـنامه خـدمت کـمـیسـیون مشــترک

شرح خدمت:

 • هماهنگی وقت جلسه (پیشنهاد وقت جلسه به طرف مقابل و یا اخذ تاریخ پیشنهادی از طرف مقابل) از طریق کانال دیپلماتیک
 • هماهنگی با مقامات ایرانی مسئول جلسه برای تایید زمان (وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت)
 • مکاتبه و جمع آوری اطلاعات از نهادهای مرتبط
 • انجام مقدمات برای فراهم نمودن شرایط مذاکره بین طرف های ایرانی و غیر ایرانی
 • تهیه و ارسال دعوتنامه به نهادهای مرتبط و انجام هماهنگی های لازم با طرف های ایرانی و غیر ایرانی
 • برگزاری اجلاس و تشکیل کمیته های مرتبط
 • تهیه متن یادداشت تفاهم (صورتجلسه نشست) به انگلیسی و فارسی
 • پیگیری بندهای مرتبط به جهت اجرایی نمودن مفاد از طریق نامه و جلسات پیگیری

نوع خدمت: خدمت به دیگردستگاه های دولتی (G2 G )                  ماهیت خدمت: حاکمیتی                سطح خدمت: ملی

  نوع مخاطبین: فراهم نمودن شرایط مذاکره برای دستگاههای مختلف با طرف های اغیر ایرانی

نحوه دسترسی به خدمت:

 • مرحله اطلاع رسانی خدمت: الکترونیکی و غیرالکترونیکی
 • مرحله درخواست خدمت: براساس توافق دو دستگاه
 • مرحله تولید خدمت: الکترونیکی
 • مرحله ارائه خدمت:  غیرالکترونیکی

شناسنامه خدمت کمیسیون های مشترک همکاری های تجاری

-شناسه خدمت: 13011958100

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟