هیئت های تجاری

شناسنامه خدمت اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری

اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری

فعالیتی است که با هدف توسعه تجارت خارجی، بازاریابی و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی، بازار سازی و کشف بازارهای جدید و توسعه ماندگاری در بازارهای هدف انجام می شود و به دو دسته هیاتهای تجاری اعزامی و هیاتهای تجاری پذیرشی تقسیم می شود

دانلود شناسنامه خدمت اعزام و پذیرش هیئت تجاری 

شناسه خدمت 13011237000

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟