مشوق های صادراتی

شناســنامه خدمت مشوق ها و جوایز صادراتـی

سازمان توسعه تجارت ایران با عنایت به رسالت خود در جایگاه توسعه صادرات و تجارت خارجی کشور و به عنوان متولی توسعه صادرات شرح خدمت  غیرنفتی کشور در راستای اهداف ، سیاست ها و برنامه های کلاان ملی ،برنامه های راهبردی و جامعی در خصوص توسعه صادرات کشور در سطح ملی تدوین و به تصویب رسانده است . در این برنامه های راهبردی تمامی الزمات ، امکانات ، فرصتهات  ، تهدیدها  شناسایی و بهترین راه رسیدن به اهداف را با تکیه بر مزیت های رقابتی کشور مشخص شده است . که باییگیری و اجرای استفاده ازمزیت های رقابتی در سطح ملی ، زمینه شکوفایی تجارت خارجی کشور فراهم میگردد. در این میان هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم عمدتاً با تاکید بر شفاف سازی ، روان سازی و تسهیل اماور تجاارت دنبا شده است . به علاوه تلاش شده با استفاده از ابزارهای حمایتی و تشویقی ذیل در بخش صادرات ، صادرات غیر نفتی توسعه یابد ، بخش  خصوصی برای انجام صادرات ترغیب شود و فعالیت بخش دولتی در این حوزه کاهش یابد. تعدادی از ابزارهای حمایتی و تشویقی با شرح ذیل می باشد:
1 .معافیت های مالیاتی 100درصد برای کالاهای تولیدی صادراتی
2 .معافیت از یرداخت حقوق و عوارض گمرکی( تسهیل ورود موقت و استرداد عوارض )
3 .اعطای مشوق به برخی از محصوالت استراتژیک صادراتی( در قالب بسته ها ی حمایتی)

4. پرداخت مشوق صادراتی به بنگاه های تولیدی صادراتی در قالب کمک هزینه حضور در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور،پرداخت بخش از کارمزد ضمانت نامه ها  
 

دانلود فایل PDF شناسنامه این خدمت 

کد خدمت :  13011965000

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟