ظرفیت های صادراتی

گواهــی موافقت اولیـه و رتبه بنــدی شرکت ها

صدور گواهی موافقت اولیه و رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

 

شرکت مدیریت صادرات (Export Management Companies) یکی از انواع واسطه های صادراتی است که برای کمک به بنگاه های اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالایا خدمات بنگاهها ایفای نقش می کند. این شرکت ها بسته به شرایط و نیاز می توانند مدیریت تمام و یا بخشی ازفعالیتهای صادراتی بنگاههای اقتصادی، به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط را بعهده گیرند.براساس طرح رتبه بندی سازمان توسعه تجارت ایران در مرحله نخست شرکت های متقاضی واجد شرایط نامه ای مبنی بر موافقت اولیه با فعالیت به عنوان شرکت مدیریت صادرات دریافت خواهند نمودو سپس عملکردشرکت در طی 2 سال به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت محقق شدن شرایط مندرج در شیوه نامه رتبه بندی شرکتهای مدیریت صادرات، یکی از رتبه های 3،2،1رااخذ خواهند نمود.

       برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

صدور گواهی موافقت اولیه و رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

 

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟