صادر کننده نمونه

شناسنامه خدمت انتخاب صادرکننده نمونه

تقویت فرهنگ صادراتی کشور و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت پذیری کلیه صادرکنندگان کشور و در نهایت شناسایی صادرکنندگان موفق و برتر و در پی آن فراهم نمودن تسهیالت مادی و معنوی جهت برخورداری آنان و نیز سوق دادن جریان صادراتی کشور به سمت سرمایه گذاری در کشورهای هدف صادراتی و ایجاد برندهای مطرح

شناسنامه خدمت  انتخاب صادرکننده نمونه

 

 

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟