برند های برتر ایران

فرآینــد انتخاب برنـــد برتر تجــــاری مــــــلی

فرآیند انتخاب نام­نشان (برند) برتر تجاری کشور

برای ارزیابی برند روش های گوناگونی وجود دارد از جمله مدل های علمی که امروزه در سطح دنیا مطرح می باشد روش اینتر برند، روش ارزش گذاری BAV، روش هرم پویایی و ... با توجه به بررسی های صورت پذیرفته امروزه رایج ترین روش ارزیابی برند در دنیا روش ارزش ویژه برند (Brand Equity) می باشد.

از این روش به دلیل وضوح متغیرهای تعریف شده، سهولت در اندازه گیری متغیرها، گستردگی استفاده از مدل در مطالعات پژوهشی، تعداد دفعات بالای استفاده از پرسشنامه در کشورهای مختلف و ... بیشتر استفاده می گردد. لذا روش مورد استفاده در این طرح جهت ارزیابی و انتخاب برندهای برتر، روش ارزش ویژه برند است که در ادامه به معرفی این مدل پرداخته می شود.

 

معرفی مدل ارزش ویژه برند ( Brand EQUITY)

ارزش ویژه برند ، مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات است که با برند مرتبط است و به ارزشی که توسط یک محصول یا خدمت برای ش رکت یا مشتریان شرکت ایجاد می شود اضافه شده یا کم می شود. ارزش ویژه برند اثر تمایز و مثبتی است که شناخت آن برند، بر واکنش مصرف کننده نسبت به محصول یا خدمت دارد ارزش ویژه برند را همچنین می توان ارزش افزوده ای دانست که به واسطه ب رند در بازار از طریق حاشیه سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد می شود که این ارزش افزوده به وسیله مشتریان و سایر اعضای کانال می تواند به عنوان دارایی مالی و مجموعه ای از روابط و رفتارهای مطلوب تلقی گردد.

 

دارائی های اصلی عبارتند از:

وفاداری مشتریان به برند

آگاهی از برند

تداعی ذهنی برند که در حقیقت ذهنیت مصرف کننده، ویژگی های محصول و تمایز برند نسبت به رقبا می باشند

 

روش اجرای طرح:

1- نظرسنجی از مصرف کنندگان اصلی برندهای متقاضی در سطح کشور

2- ارزیابی شاخص های بین المللی شدن بنگاه و ظرفیت توسعه بازار محصولات برند متقاضی

 

 

مراحل اجرا:

1- تشکیل کمیته راهبری و برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره

2- تشکیل دبیرخانه برند در سازمان و تشکیل کمیته های علمی و اجرایی جشنواره

3- تهیه و تنظیم معیارها و شاخص های مقدماتی جهت پذیرش متقاضیان در فرآیند انتخاب برندهای برتر ایرانی

4- انجام فراخوان عمومی

5- ثبت نام از متقاضیان و تکمیل فرم های مربوطه

6- تهیه پرسشنامه و فرم نظرسنجی بر اساس شاخص های مدل ارزیابی و نظر کمیته های تخصصی مرتبط

7- تحلیل نتایج نظرسنجی و بررسی احراز شرایط متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب

8-دریافت مدارک و مستندات متقاضیان شرکت در فرآیند مذکور از سوی دبیرخانه برند

9-ارزیابی شاخص های بنگاهی به لحاظ ظرفیت بین المللی شدن و برونگرایی برند

10- تحلیل اطلاعات دریافتی و ارزیابی و انتخاب برندهای برتر

11- برگزاری جشنواره ملی برند برتر و معرفی و تقدیر از برندهای منتخب کشور و اهدای لوح تندیس

12- تهیه کارنامه عملکردی برندهای متقاضی و ارائه نقشه راه جهت توسعه برند تجاری بنگاه های متقاضی

13- ارسال نتایج ارزیابی های بنگاه های مشارکت کننده در فرآیند ارزیابی برند با هدف بهبود و تقویت برند شرکت

به مطالب این صفحه چه امتیازی میدهید ؟